Har du spørgsmål til din ferie

Lejebetingelser hos Westerland.dk

 

Lejeaftalen

Lejeaftalen omfatter feriehuset med indbo samt renovation. Energiforbrug afregnes ved afrejse. Feriehuset må kun benyttes af det i lejeaftalen aftalte antal personer. Telte og campingvogne må ikke opstilles på grunden.

Ved lejeaftalens indgåelse fremsender Westerland.dk lejebevis til lejer. Den aftalte leje skal betales i to rater:

 

 • 1. rate betales skal indbetales senest 7 dage efter booking og udgør 25% af lejen

 • 2. rate betales senest 45 dage inden ankomst og udgør de resterende 75% af lejen

Er der mindre end 8 uger til ankomst, skal det samlede beløb betales straks. Betalingsfrister m.m. fremgår af lejebeviset.

Westerland.dk forbeholder sig retten til at annullere kontrakten, hvis betalingsfristerne ikke overholdes.

Annullering

Lejer kan til enhver tid skriftligt annullere lejeaftalen. Annulleringer afregnes efter følgende gebyrsatser:

 

 • 20% af lejebeløbet: Annullering indtil 90 dage før ankomst
 • 50% af lejebeløbet: Annullering 60-90 dage før ankomst
 • 70% af lejebeløbet: Annullering 30-60 dage før ankomst
 • 90% af lejebeløbet: Annullering 15-30 dage før ankomst
 • Ved senere annullering betales det fulde lejebeløb

Overdragelse

Det er lejer tilladt at overdrage lejeaftalen til en anden lejer, Westerland.dk skal informeres hvis dette sker.

Ændring/Ombooking

Ændring eller ombooking af lejekontrakten (indenfor samme kalenderår) kan ske indtil 90 dage før lejestart mod en betaling af et ændringsgebyr på DKK. 135,-

Afbestillingsforsikring

Westerland.dk anbefaler lejer at tegne vores afbestillingsforsikring. Her fås den bedste dækning til en rigtig fornuftig pris. Afbestillingsforsikringen skal tegnes senest 7 dage efter bestilling.

Lejers ansvar

Lejeren forpligter sig til at behandle feriehuset ordentligt og må sørge for, at det lejede ved afrejsen forlades i ryddelig og rengjort stand. Medbringes hund, skal lejer rengøre huset for hundehår og øvrige efterladenskaber fra hunden fjernes inden afrejse, også selvom der er bestilt rengøring eller rengøringen er inklusiv i lejen. For yderligere information omkring rengøring af feriehuset henvises til husets infomappe. Lejeren er ansvarlig for alt, hvad der tilhører feriehuset og er ligeledes forpligtet til før afrejse, at erstatte eventuelle selvforvoldte skader, der opstår på boligen eller indboet. Skulle der under lejemålet opstå skader, er lejeren forpligtet til straks at underrette Westerland.dk herom, så der kan tages hånd om sagen.

Hverken ejeren af feriehuset eller Westerland.dk påtager sig noget ansvar overfor lejeren eller dennes ejendom. Lejer har dermed selv ansvaret for sin forsikringsdækning under opholdet.

Depositum

Westerland.dk opkræver normalt ikke depositum.
Dog forbeholder Westerland.dk sig dog retten til at opkræve depositum i følgende tilfælde:

 

 • Hvis lejer er under 25 år
 • Hvis husejer kræver depositum
 • Ved leje af sommerhuse med pool
 • I andre specielle tilfælde hvis Westerland.dk skønner det påkrævet

Depositum vil blive tilbagebetalt senest 10 hverdage efter afrejse, såfremt huset er efterladt efter forskrifterne. Energiomkostninger kan ikke modregnes i det indbetalte depositum, men betales separat.

Reklamationer

Skulle der imod forventning være reklamationer i forbindelse med det lejede feriehus, skal dette meddeles Westerland.dk hurtigst muligt og indenfor kontorets normale åbningstider. Herefter vil Westerland.dk hurtigst muligt udbedre manglen. Reklamationer indgivet før kl. 10.00 på hverdage, vil normalt kunne afhjælpes samme dag.

Reklamationer vedrørende rengøring skal meddeles Westerland.dk straks ved ankomst og før indflytning i feriehuset. Westerland.dk vil herefter hurtigst muligt besigtige feriehuset og iværksætte eventuel yderligere rengøring.

Ved ankomst udenfor kontorets åbningstid frasiger lejer sig reklamationsretten hvad angår rengøringen.

Reklamationer, som modtages ved eller efter afrejse, anerkendes ikke.

Kan der ikke findes en løsning kan du indgive en klage til Ankenævnet for Feriehusudlejning eller via EU’s klageplatform.

Husdyr

Bliver vores serviceteam under opholdet pålagt at løse en opgave i det lejede feriehus, må husdyr ikke efterlades alene i feriehuset. Er der husdyr alene i huset, går servicemedarbejderen ikke ind.

Insekter

Feriehusene ligger i den frie natur, tæt på strand, mark og skov. Derfor kan der forekomme insekter bl.a. hvepse, myrer og ørentvister m.m.

Støjgener

Det daglige liv fortsætter, også i din ferie, f.eks. byggearbejde, fly og trafikstøj og derfor kan der opstå støjgener. Vi er overbeviste om at vore gæster, har forståelse for at Westerland.dk ikke kan tage ansvar herfor.

Generelt

Westerland.dk er i tilfælde af forhøjede skatter og afgifter berettiget til, mod tydelig dokumentation, at forhøje lejen tilsvarende. I tilfælde af at feriehuset på grund af force majeure såsom krig, strejke, naturkatastrofer ikke kan stilles til rådighed, er Westerland.dk berettiget til at opsige lejemålet med omgående virkning. 

Westerland.dk er ikke ejer af feriehuset, men blot formidler mellem lejer og ejer. Westerland.dk formidler de på hjemmesiden beskrevne feriehuse og alle oplysninger på hjemmesiden er givet efter bedste evne og overbevisning.

Eventuelle retsstridigheder, som angår lejemålet, behandles ved retten i Herning.

Se lejebetingelser som pdf.